Algemene voorwaarden Rumah Yoga januari 2024

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Rumah Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Rumah Yoga zijn hier te downloaden.

1.3 Deelnemer/Student: degene die een door Rumah Yoga georganiseerde Yogales, Workshop, Training volgt c.q. wenst te volgen bij Rumah Yoga.

1.4 Rumah Yoga b.v. is gevestigd te Amsterdam aan de Asterweg 20E2 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62448110.

1.5 Strippenkaart: een 5 of 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Lidmaatschap: een door Rumah Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Deelnemer/Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen of workshops bij Rumah Yoga.

1.7 Losse Les: een éénmalige door een Deelnemer/Student te betalen en te volgen les bij Rumah Yoga, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.11 Website: de website van Rumah Yoga: www.rumahyoga.nl.

1.12 Workshop: een door Rumah Yoga georganiseerde workshop.

1.13 Training: een door Rumah Yoga georganiseerde training.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen, Losse Lessen, Workshops of Trainingen bij Rumah Yoga. Door deelname aan een Losse Les, Workshop of Training verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Rumah Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

3. Lidmaatschap, Strippenkaarten, Kennismakingskaarten en Losse Lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap, Strippenkaart of Kennismakingskaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Rumah Yoga het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

3.3 Rumah Yoga geeft de volgende Lidmaatschappen, Strippenkaart en Kennismakingskaarten uit, ter keuze van de Student:

LIDMAATSCHAP LIGHT
Dit lidmaatschap geeft recht op vijf lessen per maand.
Geldigheid: doorlopend.
Het lidmaatschap wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan. Hierna is de opzegtermijn één hele kalendermaand. Opzeggen kan per email naar info@rumahyoga.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

LIDMAATSCHAP FULL
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen en special classes.
Geldigheid: doorlopend.
Het lidmaatschap wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan. Hierna is de opzegtermijn één hele kalendermaand. Opzeggen kan per email naar info@rumahyoga.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

LIDMAATSCHAP PREMIUM
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen en 30% korting op door Rumah Yoga georganiseerde workshops, trainingen en andere activiteiten (behalve speciale meerdaagse workshops).
Geldigheid: doorlopend.
Het lidmaatschap wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan. Hierna is de opzegtermijn één hele kalendermaand. Opzeggen kan per email naar info@rumahyoga.nl of via het account in Eversports. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

STRIPPENKAART
Deze kaart geeft recht op 5 of 10 lessen, afhankelijk van het type strippenkaart. De lessen dienen respectievelijk binnen 3 of 6 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Strippenkaart.

KENNISMAKINGSKAART
Deze kaart geeft recht op 5 lessen of een privéles en 4 lessen, afhankelijk van het type kennismakingskaart. De lessen dienen binnen 1 maand gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Kennismakingskaart.

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Rumah Yoga, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

PROEFLES
Dit is een éénmalige, voor 10 euro te volgen les bij Rumah Yoga, bedoeld als kennismaking.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich uiterlijk 10 minuten van te voren te melden in de lounge van Rumah Yoga. We werken zonder hosts dus de docent controleert de inschrijving en betaling voor de betreffende les en geeft de student toegang tot de les. Als de deur dicht is, is de les begonnen en kun je niet meer naar binnen.

3.5 Een Lidmaatschap, Strippenkaart, Kennismakingskaart en/of een inschrijving voor een les is niet overdraagbaar.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Lidmaatschap, Strippenkaart, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de les, Workshop of Training betaald zijn. Betaling kan geschieden via iDEAL, automatische incasso of bankoverboeking. Indien de Student via het inschrijvingssysteem Eversports (via de website) een Lidmaatschap afsluit gaat dit lidmaatschap op die datum in en wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht (verder: het factuurbedrag). Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan Rumah Yoga toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Strippenkaarten, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van Rumah Yoga. Rumah Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, lidmaatschappen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd bij Rumah Yoga, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.4 Rumah Yoga biedt nieuwe Studenten die via de website een Lidmaatschap afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. Rumah Yoga zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. Deze zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Lidmaatschap voor de eerste maal afsluiten.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
• Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 15 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
• Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of in de studio.
• Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en geven we de plek aan een ander.
• Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Rumah Yoga komen. Als er plek is, kun je altijd meedoen. Aangezien er voor verschillende lessen en/of workshops een verschillend aantal maximum plekken beschikbaar is, is het de docent die bepaalt of er plek is. Daarnaast geldt: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot een half uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website en het rooster op de Eversport-app. Rumah Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Rumah Yoga, vermelding op de Website/Eversports en/of per e-mail.

6.2 Rumah Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 De tarieven zijn gebaseerd op 50 lesweken. Tijdens sommige feestdagen, zoals Kerst, is de yogastudio een of meer dagen gesloten. Deze dagen vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden.

7. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap

7.1 De Student kan een geldend Lidmaatschap altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

7.2 Het is mogelijk om het lidmaatschap op pauze te zetten voor een minimale duur van 1 week en de maximale duur van 4 weken per jaar, bijvoorbeeld in het geval vakantie. Dit verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@rumahyoga.nl.

7.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Lidmaatschap voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Rumah Yoga. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@rumahyoga.nl.

8. Deelname en Betaling Workshop, Training en Inschrijfgeld

8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Rumah Yoga het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

8.2 Voor sommige Workshop of Trainingen geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” of “Early Bird prijs”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshop: Rooster en Annulering

9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Rumah Yoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Rumah Yoga, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

9.2 Rumah Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.3 Tot 14 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@rumahyoga.nl.

9.4 Binnen 14 dagen tot 2 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van 25% administratiegeld.

9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving voor een geplande Workshop een dag van tevoren annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Trainingen

10.1 Voor Trainingen gelden aanvullende cursusvoorwaarden.

11. Huisregels

11.1 Alle Studenten en Deelnemers dienen altijd onderstaande huisregels van Rumah Yoga te volgen:
• Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Rumah Yoga er geen last van hebben.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Rumah Yoga.
• Eet niet gedurende 1,5 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
• Roken is niet toegestaan, ook niet voor de deur.
• Rumah Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
• De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

11.2 Rumah Yoga behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 11.1, niet naleven de toegang tot Rumah Yoga te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Rumah Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen en/of Retraites bij, of verzorgd door, Rumah Yoga.

12.2 Rumah Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop.

Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door, Rumah Yoga, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Rumah Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

13. Persoonsgegevens

13.1 Rumah Yoga verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en maakt daarbij gebruik van software van Eversports (www.eversports.nl). Rumah Yoga en Eversports gaan zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houden zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG d.d. 25 mei 2018).

13.2 Rumah Yoga gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Rumah Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster of het versturen van e-mail met nieuwsbrief. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Rumah Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail via info@rumahyoga.nl. De Student en Deelnemer weet dat hij in dat geval mogelijk niet op tijd van alle informatie op de hoogte is, en niet van alle diensten en producten van Rumah Yoga gebruik kan worden gemaakt.

13.3 Rumah Yoga geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

14.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop of Training, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Rumah Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.